โรงฝึกงดการฝึกในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 จึงของดการเข้าฝึกของผู้สนใจเข้าฝึกใหม่(ต้องการฝึกครั้งแรก) และโรงฝึกงดการฝึกในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560