The 18 Skills of Budo Taijutsu & Ninpo Taijutsu

โตกาคุเระริว นินโปในริวหนึ่งของบุจินกันจะมีการฝึกทักษะ 18 อย่างของนินจา หรือ ที่เรียกกันว่า Ninja Juhakkei ซึ่งเป็นทักษะการต่อสู้หลายอย่างของนักรบ ในบุจินกันมักจะถูกฝึกร่วมไปกับ Bugei Juhappan หรือ ทักษะ 18 อย่างของซามูไร ซึ่งมีความเหมือนหรือใกล้เคียงกันในบางวิชา เพราะบุจินกันเองนอกจากจะมีนินจุสสุ 3 ริวแล้ว ยังประกอบไปด้วยวิชาการต่อสู้โบราณของซามูไรอีก 6 ริว ในการฝึกจะมีทั้งสองรูปแบบคือซามูไรและแบบของนินจาขึ้นกับสายวิชา อย่างไรก็ตามการฝึกก็ได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์โลกปัจจุบัน

Ninja Juhakkei ทักษะ 18 อย่างของนินจา

 1. Seishin teki kyoyo
 2. Taijutsu ศิลปะการใช้ร่างกาย การต่อสุ้ด้วยมือเปล่า
 3. Ninja ken ศิลปะการใช้ดาบนินจา
 4. Bojutsu ศิลปะการใช้พลอง
 5. Shurikenjutsu ศิลปะการใช้ชุริเคน
 6. Yarijutsu ศิลปะการใช้หอก
 7. Naginatajutsu ศิลปะการใช้ง้าว
 8. Kusarigama ศิลปะการใช้คุซาริ คามา(โซ่เคียว)
 9. Kayakujutsu
 10. Hensojutsu
 11. Shinobi iri
 12. Bajutsu ศิลปะการขี่ม้า
 13. Sui ren การฝึกการใช้น้ำ
 14. Bo-ryaku การวางกลยุทธ
 15. Cho ho
 16. Intonjutsu
 17. Ten-mon
 18. Chi-mon

sokemain

Bugei Juhappan ทักษะ 18 อย่างของนักรบ

 1. Kenjutsu ศิลปะการใช้ดาบ
 2. Battojutsu ศิลปะการชักดาบ
 3. Sojutsu ศิลปะการใช้หอก
 4. Naginatajutsu ศิลปะการใช้ง้าว
 5. Kyujutsu ศิลปะการยิงธนู
 6. Kyuba ศิลปะการยิงธนูบนหลังม้า
 7. Suiei-jutsu การว่างน้ำ และการรบในน้ำ
 8. Bojutsu ศิลปะการใช้พลอง
 9. Nagamono การใช้อาวุธยาว
 10. Torimono Dougu การใช้อาวุธเพื่อการจับกุม ควบคุม
 11. Kakushi Buki Jutsu การใช้อาวุธแบบพกพา เช่น suntetsu
 12. Taijutsu การต่อสู้มือเปล่า
 13. Shurikenjutsu การใช้ชูริเคน
 14. Hojutsu
 15. Jouhou Kaishuu
 16. Chikujou
 17. Angou
 18. Jinei/Heihou