บทบัญญัติ โรงฝึกบูจินกัน (Bujinkan Guildeline ภาคภาษาไทย)

บุคคลที่จะได้รับการอนุญาตให้เข้าฝึกในโรงฝึกของบูจินกันได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจ ยอมรับ และยึดมั่นในกฎเกณฑ์ตามที่ได้บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ บุคคลที่คิดว่าไม่สามารถจะปฏิบัติตามได้ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น

 1. ผู้ที่ได้อ่านกฎและข้อตกลงของบูจินกันอย่างเข้าใจ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามเท่านั้นที่จะได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมสํานัก
 2. ผู้ที่สามารถแสดงถึงความสามารถในการควบคุมตัวเองในฐานะที่เป็นนักศิลปะการต่อสู้เท่านั้นถึงจะได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วม
 3. ต้องยื่นหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงว่า ผู้ที่จะเข้าร่วมไม่ได้มีปัญหาทางจิต หรือ ติดสารเสพติดใดๆทั้งสิ้น หลักฐานทางการแพทย์ที่ยื่น ยังจะต้องแสดงว่าผู้ที่จะเข้าฝึกนั้น ไม่ได้มีข้อจํากัดในการที่จะฝึกศิลปะการต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย หรือทางจิตใจ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออันตรายใดๆในการฝึก ผู้ใดที่มีปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าข้อใดข้อนึงก็ตามจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วม
 4. ผู้ซึ่งมีการบันทึกว่าได้กระทําการผิดกฎหมาย กระทําตัวเป็นอันธพาล หรือมีแนวโน้มว่าจะกระทําผิดกฎหมาย จะไม่ได้รับการให้เข้าร่วมไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 5. ผู้ใดที่ไม่สามารถยึดกฎของสํานักบูจินกันและกฎของสังคมส่วนรวม หรือได้ทําการเป็นที่อับอายต่อสํานัก จะโดนขับออกโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น ที่ผ่านมามีหลายต่อหลายครั้งที่มีผู้ได้ผ่านเข้ามาในสํานักบูจินคัน
  แต่กลับกลายเป็นว่าบุคคลนั้นนั้น ได้กระทําตัวอันธพาล มีปัญหาทางจิต หรือได้ทําการใดๆโดยไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาว่าจะก่อความเดือดร้อนให้กับบุคคลหรือสังคมอย่างใดบ้าง การกระทําเหล่านี้ได้ขัดต่อหลักคุณธรรมที่สํานักบูจินกันได้ยึดถือ ฉะนั้นบุคคลเหล่านี้จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมสํานัก
 6. เมื่อกล่าวถึงอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นภายในโรงฝึก หรือสถานที่อื่น ผู้ใดที่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะก่อปัญหาให้กับบูจินกันเท่านั้น ถึงจะได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วม สิ่งนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมาก เนี่องจากอุบัติเหตุนั้นเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในศิลปะการต่อสู้ และ ถือได้เลยว่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ผู้ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาอาจจะเกิดขึ้น จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วม ขอยํ้าอีกครั้งอย่างชัดเจนว่า ทางโรงฝึกบูจินกันจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งนั้น ที่เกิดจากอุบัติเหตุภายในการฝึก ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดก็ตาม
 7. ผู้ที่จะเข้าร่วมสํานักบูจินกัน จะต้องมีบัตรสมาชิกของสํานักซึ่งจะได้รับการออกปีต่อปี
 8. ขนบธรรมเนียมของบูจินกันเป็นสิ่งที่แสดงถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของธรรมชาติและวิถีของมนุษย์ และ การก้าวเดินเข้าสู่วิถีแห่งศิลปะการต่อสู้คือสิ่งที่จะมอบความเข้าใจถึงความสัมพันธ์เหล่านี้

การล่วงรู้ถึงความลับของ ไทจุสซึ คือพื้นฐานเบื้องต้นของความสงบ ถ้าท่านได้ศึกษาเรื่องนี้ ท่านก็จะสามารถก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งจิตใจที่มั่นคง

คําสอนของโรงฝึก

 1. ตระหนักว่าความอดทนต้องมาเป็นอันดับแรก
 2. ตระหนักว่าวิธีแห่งมนุษย์มาจากความถูกต้อง
 3. ละทิ้ง ความโลภ ความขี้เกียจ และ ความดันทุรัง
 4. ตระหนักว่าความเสียใจ ความกังวล และ ความขุ่นเคือง เป็นเรื่องธรรมชาติ และ พยายามค้นหาจิตใจที่มั่นคง
 5. ยึดมั่นบนแนวทางของความซื่อสัตย์และความกตัญญู มีเป้าหมายค้นหาหนทางแห่งปรัชญาและศิลปะการต่อสู้

ข้อบังคับของโรงฝึก ก็คือการยึดมั่นในกฎทั้ง 5 ข้อนี้
ลงชื่อ
เมจิ 23 วันแรกของฤดูใบไม้ผลิ โทดะ ชินริวเคน มาซามิตสึ
โชวะ 33 วันแห่งโชคของเดือนสาม ทาคามะซึ โทชิซึกุ อูโอ
ถ่ายทอดให้ ฮะซึมิ มาซาอะกิ บิยาคิวริว

หลังจากเข้าร่วม เริ่มไทจุสสึ
ระดับคิว เริ่มต้น
ดั้ง 1 ถึงดั้ง 5 สวรรค์
ดั้ง 6 ถึงดั้ง 10 โลก
ดั้ง 11 ถึงดั้ง 15 มนุษย์

เนี่องจากการสอบวัดระดับของดั้ง 5 เป็นการวัดระดับจิตใจ ดังนั้นการสอบนี้จะกระทําโดยโซเกะ (Soke) เท่านั้น ตั้งแต่ดั้ง 11 ถึง ดั้ง 15 ของระดับมนุษย์ จะถูกแบ่งออกเป็นห้าขั้น ได้แก่ ดิน น้ำ ไฟ ลม และ ไร้ลักษณ์ หลังจากนั้นจะเป็นระดับขั้นที่สูงสุดของสํานักบูจินกัน
ได้แก่ Happo Biken สําหรับผู้ที่ได้ดั้ง 15 จึงจะถือว่าเป็น ชิฮัน (Shihan) โดยแท้จริง

แปลจาก เวปไซต์ฮอมบูโดโจ