Kihon Happo และ Sanshin no Kata

คิฮอนแฮปโป (Kihon Happo) แปลตรงตัวว่า พื้นฐานทั้งแปด
ในบูจินกันถือเป็นฐานของเทคนิคการต่อสู้ทั้งหมด ที่ถูกดึงเทคนิคสำคัญมาสอนจากวิชาทั้งเก้าของบูจินกัน และ ถูกกล่าวจากอาจารย์ทากามะซึว่าเป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐานของเทคนิคศิลปะการต่อสู้ ประกอบด้วย

 • Ichimonji no Kata
 • Hicho no Kata
 • Jumonji no Kata
 • Omote Gyaku Dori
 • Omote Gyaku Tsuki Dori
 • Ura Gyaku Dori
 • Musha Dori
 • Ganseki Nage

ซันชิน โน กาต้า (Sanshin no Kata) แปลตรงตัวว่า รูปแบบของหัวใจทั้งสาม
เป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ซึ่งเป็นแก่นของไทจุสสึ ประกอบไปด้วย

 • Chi no kata
 • Sui no kata
 • Ka no kata
 • Fu no kata
 • Ku no kata

ทั้งคิฮอนแฮปโป และ ซันชิน โน กาต้า เป็นพื้นฐานและแก่นของบูจินกัน แต่ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว แม้แต่ในระดับชิฮัน แต่ละท่านก็จะสอนแตกต่างไปในแนวทางของตน ไม่มีทางไหนผิด หรือ ทางไหนถูก เป็นสิ่งที่แค่ละบุคคลจะต้องค้นหาด้วยตัวเอง

หมายเหตุ
เทคนิคของคิฮอนแฮปโป มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง