Happo
มีความหมายถึงวิถีทั้งแปดอย่างได้แก่

  1. Taijutsu การใช้ร่างกาย , Hichojutsu การกระโดด , Nawanage การขว้างเชือก
  2. Karate การต่อสู้มือเปล่า , Koppojutsu การหักกระดูก , Jutaijutsu การควบคุม การทุ่ม
  3. Sojutsu การใช้หอก , Naginatajutsu การใช้ง้าว
  4. Bojutsu พลองหกฟุต , Jojutsu พลองสี่ฟุต , Hanbojutsu พลองสามฟุต
  5. Senban Nage ขว้างเซ็นบัง (ดาวกระจายชนิดหนึ่ง) , Tokenjutsu ขว้างมีด , Shurikenjutsu ขว้างดาวกระจาย
  6. Kajutsu ศิลปะการใช้ไฟ , Suijutsu ศิลปะการใช้น้ำ
  7. Chiku Jo , Gunryaku Heiho เนคนิคทางทหาร
  8. Onshinjutsu การพราง , Hensojutsu การปลอมแปลง

Hiken(Biken)
คำว่า Hi หรือ Bi หมายถึงความลับ (ออกจะแปลตรงตัวได้ยากสักหน่อย)
คำว่า บิเค็น จะหมายถึง มีความหมายถึงความลับของดาบ หรือ สิ่งถูกซ่อนอยู่ของดาบ
ในความหมายโดยรวมจะหมายถึง เทคนิค และ หัวใจของการใช้ดาบ

  • Ken ดาบ , Kodachi ดาบสั้น, Jutte