ภาพถ่ายบางส่วนของสมาชิกโรงฝึกที่เข้าร่วมฝึกในประเทศญี่ปุ่น
ช่วงปลายปี 2559 จนถึง ต้นเดือน ก.พ. 2560