หลังจากได้ใช้สถานที่ตึกช้างมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่าสิบปี
โรงฝึกบูจินกันประเทศไทย จะได้ย้ายไปในสถานที่ใหม่
ตั้งแต่ พ.ย. 2559  โดยมีการฝึกครั้งสุดท้ายที่ตึกช้างเมื่อ 30 ต.ค. 59
จึงได้ร่วมกันถ่ายรูปที่ระลึกในวันดังกล่าว