ภาพจากการเข้าร่วมการฝึกในญี่ปุ่น
เมื่อเดือน  ธ.ค. ที่ผ่านมา