ประกาศ

สถานที่ฝึกตึกช้าง จะงดทำการฝึกวันที่  23 ตุลาคม 2559
เพื่อทำกิจกรรมนอกสถานที่ และ งดรับสมาชิกใหม่ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสถานที่
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เริ่มทำการฝึกในสถานที่ใหม่ สนามกีฬากองทัพบก

capture-2-160x100